Odborný lesní hospodář

Kdo je odborný lesní hospodář a proč ho musím mít?

Hospodaření v lesích je vlastník lesa dle zákona č. 289/95 Sb., o lesích, povinen zajišťovat v součinnosti s odborným lesním hospodářem.

Odborný lesní hospodář (OLH) je ale hlavně partnerem vlastníka lesa. Dohlíží na odborné hospodaření v lese v souladu se všemi zákonnými požadavky a v podstatě „chrání" vlastníka před problémy s orgány státní správy plynoucími z porušování zákona. Současně dohlíží na dodržování zákonů i z pohledu státu. Vlastníkům lesů poskytujeme odborné poradenství ve všech oblastech hospodaření v lese včetně dotačních možností.

Odbornou úroveň hospodaření podle lesního zákona zabezpečuje plněním těchto činností: 

 • průběžně sleduje stav lesa, upozorňuje vlastníka lesa na výskyt škodlivých činitelů a na škody jimi působené a navrhuje nezbytná opatření. Těžbu nahodilou, kterou je třeba provést, vyznačuje a stanovuje termín jejího provedení,
 • na žádost poskytuje vlastníkovi lesa odbornou pomoc při zajišťování a provádění činností vyplývajících z lesních hospodářských osnov (LHO), zejména při plnění zalesňovací povinnosti,
 • na žádost poskytuje vlastníkovi lesa odbornou pomoc s důrazem na oblast finančních podpor na hospodaření v lesích. Na žádost vlastníka potvrzuje, zda činnosti, na jejichž provedení žádá vlastník lesa finanční prostředky podle zvláštních předpisů, jsou co do rozsahu a kvality provedeny v souladu s právními předpisy o hospodaření v lesích,
 • na žádost vlastníka provádí instruktáž k provedení výchovných zásahů v porostech do 40 let věku,
 • spolupracuje s vlastníkem lesa při vedení lesní hospodářské evidence o plnění závazných ustanovení LHO, o provedené obnově lesa v jednotlivých porostních skupinách a předává ji vlastníkovi lesa v termínu umožňujícím splnit jeho povinnost předkládání souhrnných údajů do 30.3. následujícího roku státní správě lesů,
 • dává souhlas s provedením těžby v lesích, ve kterých vlastník lesa hospodaří bez   protokolárně převzatých LHO,
 • vyjadřuje se k písemnému vyrozumění vlastníka lesa pro orgán státní správy lesů k těžbě, má-li těžba překročit 3 m3 na 1 ha lesa za rok (rozsah, umístění, způsob provedení),
 • vyjadřuje se k žádostem o odnětí pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa,
 • spolupracuje s vlastníkem pozemků na zpracování projektu zalesnění pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa,
 • vede evidenci o prováděných úkonech a činnostech OLH a doklady vztahující se k těmto činnostem archivuje po dobu nejméně tří let. 

 Práce pro vlastníky lesů převyšující zákonné povinnosti:

 • vyznačování výchovných těžeb v porostech nad 40 let věku
 • vyznačování mýtních úmyslných těžeb v případě, že vlastnické hranice jsou v celém svém průběhu jednoznačně zřetelné nebo s vyznačením souhlasí všichni sousední vlastníci lesa
 • zpracování návrhu prostorového rozmístění dřevin na vzniklé holině,
 • zpracování návrhu péče o nezajištěné lesní porosty do doby jejich zajištění.